Organization of CSSA Lausanne

President: Yuanlong LIU

Vice-president: Zhen WANG

Treasurer: Runzhe LIU

Accounting: Yaling ZENG

Event Manager: Cheng CHANG

Liaison Manager: Yuyu TAO

Webmaster: Tianchu ZHANG